Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro, sectorplan

De Metalektro omvat een breed scala aan bedrijven: van metaalindustrie tot hightech.

Er is werkgelegenheid op alle niveaus. De beschikbaarheid van vakkrachten is van groot belang voor het goed functioneren van de maakindustrie in Nederland. Sociale partners vinden het belangrijk dat werken in de sector aantrekkelijk is en mogelijkheden biedt voor ontplooiing. Werkgevers en werknemers hebben hierin een gemeenschappelijk belang.

Sociale partners investeren in de instroom, doorstroom en het behoud van (technische) medewerkers. Jaarlijks gaan veel vakbekwame medewerkers met pensioen. Deze uitstroom is groter dan de instroom van jonge technici. Om deze ‘mismatch’ en de te verwachte tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen spannen sociale partners zich extra in om technici voor de sector te behouden en de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Onder dat laatste valt ook het van werk naar werk helpen van werknemers.

In het verlengde van het Sociaal Akkoord (2013) hebben sociale partners in het Sectorplan Metalektro afspraken gemaakt over:
• het behoud en vergroten van voldoende leerwerkplekken en stageplaatsen;
• intersectorale scholing en samenwerking;
• de kennis- en ervaringsoverdracht van “oud naar jong“;
• de vermindering van uitstroom van jonge vaklieden;
• versnelling van de herinstroom van recent uitgestroomde technici;
• ondersteuning van bedrijven die andere werkpatronen willen invoeren;
• activiteiten ter verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers

Sociale partners hebben de uitvoering van de afspraken over arbeidsmarkt en opleiden èn het Sectorplan opgedragen aan de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A+O Metalektro). De activiteiten van A+O Metalektro worden gefinancierd uit de heffing. Voor het jaar 2016 en 2017 bedraagt deze 0,3% en voor 2018 0,4%. Voor de berekening van de heffing zie de pagina heffingen.

Klik hier voor de website van A+O-Metalektro