LET OP:

De hieronder genoemde loonwijzigingen zijn opgenomen in het Principeakkoord (Protocol) tussen Cao-partijen. U kunt het hier lezen.
Deze afspraken zijn inmiddels goedgekeurd door de leden van de Cao-partijen.

Loonstijgingen in de Metalektro: Lonen volwassenen 
   
februari 2019 Het salaris van medewerkers wordt per 1 februari 2019 met 3,5%
verhoogd. (Werkgevers die anticiperend op deze CAO de feitelijke salarissen al onverplicht en vrijwillig verhoogd hebben en/of onverplicht een voorschot hebben verstrekt, mogen deze verrekenen met de eerste salarisverhoging  die de CAO Metalektro toekent. Deze afspraak geldt voor de looptijd van deze CAO.)
augustus 2019 Het salaris van medewerkers zal per 1 augustus 2019 met € 58,- bruto worden verhoogd.
januari 2020 Het salaris van medewerkers zal per 1 januari 2020 met € 116,- bruto worden verhoogd.
De salarisverhogingen zijn eveneens van toepassing op werknemers, als bedoeld in artikel 4.5 lid 4, bij voltijdarbeid.
Lonen hogeropgeleiden
(art. 9 Cao Hoger Personeel
in de Metalektro)
 
Bovenstaande afspraken over inkomen zijn niet van toepassing op medewerkers met een jaarsalaris inclusief vakantietoeslag van € 96.486 bruto of hoger in 2018, 2019 en 2020 bij voltijd. Het bedrag wordt geïndexeerd met de in artikel 9 lid 1 genoemde verhogingen op de daarin genoemde data.

 

Cao's in de Metalektro

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. Met een beschrijving van rechten en plichten voor werkgevers en werknemers in onze bedrijfstak.

We kennen vier verschillende cao’s, die samen in één boekje komen te staan:

  • Basis-cao, geldt voor de meeste medewerkers in onze sector.
  • HP-cao, geldt voor functies boven basis cao.
  • SAO-cao, aanvullende cao betreffende het systeem voor arbeidsomstandigheden.
  • A+O-cao, voor arbeidsmarkt en opleiding.

Na vaststelling van de tekst van de cao's door Cao-partijen zullen deze cao's bij het Ministerie van SZW worden aangemeld. Ook zal de Minister van SZW gevraagd worden de cao's Algemeen Verbindend te verklaren, met uitzondering van de SAO-cao. Dan zal ook het Cao-boekje met de nieuwe teksten beschikbaar zijn. Dit boekje kan dan besteld worden bij de ROM

Klik hier voor Aanmelding en AVV van de cao's.

English version

All collectieve agreements will also be available in English.

The English version can then be ordered at the ROM

Samen in de ROM