Stichting Raad van Overleg in de Metalektro

U vindt op deze site niet alleen informatie over de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM), maar ook over afspraken in de cao's-Metalektro. Afspraken die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de bedrijfstak in het algemeen en werkgevers en werknemers in de Metalektro in het bijzonder. 

Bij de ROM onderscheiden we het ROM bestuur en het (ondersteunende) ROM secretariaat.

Het bestuur
De ROM is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro waarbinnen de onderhandeling plaatsvindt over de cao's Metalektro. Aan werkgeverszijde de Vereniging FME-CWM en aan werknemerszijde FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2.
De ROM volgt de ontwikkelingen op sociaal en economisch gebied en schenkt in dit kader onder meer aandacht aan: productiviteit, werkgelegenheid, kwaliteit van de arbeid, vakopleiding en veiligheid.

De ROM heeft als doel het bevorderen van een goede samenwerking tussen werkgevers en werknemers in de bedrijfstak. Om dit doel te bereiken kent de ROM o.a. de volgende rollen:

  • platform van overleg- en adviesorgaan van sociale partners;
  • oprichten en instandhouden van fondsen, instellingen, commissies en werkgroepen      die voor de Metalektro van belang zijn, zoals de Stichting Arbeidsmarkt en      Opleiding in de Metalektro (A+O) en de Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro      (SSF);
  • bevorderen van overleg tussen werkgevers en werknemers in de afzonderlijke onder-     nemingen, zoals de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie.

De stichtingsbesturen, commissies en werkgroepen zijn paritair samengesteld. Dat wil zeggen dat vertegenwoordigers van sociale partners (werkgevers en werknemers) de bedrijfstak gezamenlijk besturen.

Het secretariaat
Het ROM-secretariaat is verantwoordelijk voor de professionele ondersteuning van deze besturen, commissies en werkgroepen en voert binnen van te voren bepaalde kaders op een zo efficiënt mogelijke wijze secretariaten, realiseert opdrachten en begeleidt projecten. Ook het innen van cao-heffingen (A+O, ROM en SSF) alsmede het financiële beheer daarvan behoort tot de kerntaken van het ROM-secretariaat. 

Directie
De dagelijkse leiding van het ROM-secretariaat is in handen van mr. Robin Riemens. Hij fungeert tevens als secretaris van de ROM-besturen, commissies en werkgroepen. Tevens kan hij een derde, bij de ROM in dienst zijnde werknemer, aanwijzen als secretaris van een commissie of werkgroep.

Publicaties

De Raad van Overleg geeft brochures uit ten behoeve van de bedrijfstak Metalektro. Deze zijn te bestellen door gebruik te maken van het e-mail bestelformulier. U kunt ook een bestellijst aanvragen. Aan de bestelling kunnen kosten verbonden zijn!

Voor het adres van de
Stichting Raad van Overleg in de Metalektro
zie Contact

Cao-boekje 2015/2018 is uit.

Cao15_18.JPG

15 juni heeft het secretariaat de Nederlandse versie aan de aangesloten ondernemingen verzonden.

Klik hier voor het bestellen van extra boekjes.

BANNER2_ENG

Ook het Engelstalige cao-boekje is beschikbaar.

Klik hier om dit boekje te bestellen.

Akkoord Cao’s Metalektro 2015-2018

Op 11 februari 2016 hebben sociale partners een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s Metalektro 2015-2018. In het principeakkoord zijn o.a. afspraken gemaakt over lonen en looptijd, onderwijs, arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie en werktijden. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier lezen.

 

Here you can find the english version of the protocol to the basic collective labour agreements 2015-2018 (cao's) in the metalworking and electrical engineering industry (metalektro) of 11 februari 2016.